LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

otrdiena, 29. novembris, 2022         

<-atpakaļ


ATBILDĪGAIS


PAKALPOJUMA NOSAUKUMS


APRAKSTS


Saites
     Vēlētāju parakstu apliecināšana    Vēlētāju parakstu apliecināšana Krimuldas novadā par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu    Skatīt...

 BĀRIŅTIESA


 Adopcija


Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#40563

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72987


 Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)


Bāriņtiesa lemj par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā, ja kādam no bērniem ir neārstējama slimība...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#40563

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72987

 


 Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība


Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgo personu intereses:

1. Pēc tiesas sprieduma saņemšanas par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu, lemj par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.
2. Lemj par pieteikuma sniegšanu tiesā par personas atzīšanu par rīcības spējīgu, ja persona ir izveseļojusies.

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#35402

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369 

 


 Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana


Mērķis – nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu,.... ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

Lasīt vairāk...


– http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369

http://www.likumi.lv/doc.php?id=121592&from=off

 


 Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)


Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, ...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#35402

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096#3819 

 


 Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)


Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=150734

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096#3819

 


 Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)


Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639


 http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096#3819Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

  Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639
 

 Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām


Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639


 Mantisko interešu aizsardzība


Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:

Lasīt vairāk...


 http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639


 

 Domstarpību izšķiršana


Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:

Lasīt vairāk...


 http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639


Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52686


 LIETVEDĪBA


 Domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu kopiju izsniegšana


Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu klātienē, pa pastu, vai ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem (fakss, e-pasts), tiek sagatavotas Krimuldas novada domes normatīvo dokumentu kopijas ...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255 Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana


Pamatojoties uz saņemto rakstisko informācijas pieprasījumu klātienē, pa pastu, vai ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem (dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu), tiek sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai domes sēdē...

Lasīt vairāk...


http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601 Domes sēžu, komiteju un komisiju atkārtota lēmuma izsniegšana


Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu klātienē, pa pastu, vai ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem (fakss, e-pasts), tiek sagatavoti Krimuldas novada sēžu protokolu izraksti un/vai lēmumi....

Lasīt vairāk...


 http://www.likumi.lv
 Dzīvesvietas deklarēšana


Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā. ...

Lasīt vairāk...


 www.likumi.lv/doc.php?id=64328

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49641
 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu


 Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums...

Lasīt vairāk...


 http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana pamatojoties uz tiesas spriedumu


Pakalpojuma sniegšanas būtība - anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām....

Lasīt vairāk...


 http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
 Izziņa par īpašumā deklarētajām personām


Pakalpojuma saņēmējam tiek sniegta informācija par personām, kurām pakalpojuma saņēmēja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīves vietā.

Lasīt vairāk...


 Izziņas par personas dzīvesvietu


 Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam
1.par personas esošo (deklarēto) dzīvesvietu,
2.par personas pēdējo dzīvesvietu,
3.par personas radniecību,

Lasīt vairāk...

Iesniegums izziņai par personas pēdējo deklarēto dzīves vietu

Iesniegums izziņai par ģimenes sastāvu

Iesniegums izziņai par manu deklarēto dzīves vietu


 
KRIMULDAS BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.http://www.likumi.lv/doc.php?id=48567

 SOCIĀLAIS DIENESTS


 Sociālais darbs


Sociālais darbs ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Lasīt vairāk...


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”

 http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 Sociālā aprūpe


Sociālās aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Lasīt vairāk...


 Sociālā rehabilitācija


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Šo pakalpojumu var saņemt:

Lasīt vairāk...


 Sociālā palīdzība


Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Lasīt vairāk...


 Bērnu emocionālās audzināšanas grupu apmācības vecākiem (BEA) par bērnu emocionālo audzināšanu no 0-7 gadu vecumam.


Piedalīšanās šajās grupas nodarbībās sniedz daudz vairāk par teorētiskām zināšanām, jo neatsverams ieguvums ir vecāku dalīšanās pieredzē, kā arī psiholoģes atbalsts jauno prasmju apgūšanā un jau esošo pilnveidošanā katram dalībniekam.

Lasīt vairāk...

<< Novembris 2022 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930