LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Krimuldas novada VPV klientu apkalpošanas centrs
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

otrdiena, 29. novembris, 2022         

<-atpakaļ
 

 KRIMULDAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

reģ.Nr. 90009389093 

Juridiskā adrese:  Saules iela 1 c, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads , LV-2144

Tālrunis: 67976870, mob. 27737306, fakss 67976869

e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv

Krimuldas novada Sociālais dienests ir Krimuldas novada domes iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Krimuldas novada iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Sociālais dienests:

 • veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniedz sociālos pakalpojumus un organizē to sniegšanu;
 • sniedz sociālo palīdzību;
 • novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • veic sadzīves apstākļu pārbaudes klientu dzīvesvietās;
 • nosaka klienta līdzdarbības pienākumus;
 • informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un to saņemšanas kārtību;
 • ievēro profesionālo ētikas kodeksu un informācijas konfidencialitāti.

STRUKTŪRA

 

 

Darbinieki

Pieņemšanas laiks un vieta

Dienesta vadītāja

Ginta Diļevka

Tel. 27737306

e-pasts: ginta.dilevka@krimulda.lv

Pirmdienās 9.00-12.00

Saules ielā 1c, Ragana, Krimuldas pag.

Dienesta vadītājas vietnieks

Andris Harkevičs

Tel. 27737306

e-pasts: andris.harkevics@krimulda.lv

Ceturtdienās 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00

Saules ielā 1c, Ragana, Krimuldas pag.

Sociālais darbinieks

Daina Trumpekoja

Tel. 27737306, 67957729

e-pasts: daina.trumpekoja@krimulda.lv

Pirmdienās 9.00-12.00       13.00 – 18.00

Saules ielā 1c, Ragana, Krimuldas pag.

Ceturtdienās 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00

A. Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas pag.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem 

Arta Bebre 

Tālr. 27737306, 67957729

e-pasts: arta.bebre@krimulda.lv

Pirmdienās 9.00-12.00       13.00 – 18.00

A.Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas pag.

Ceturtdienās 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00

Saules ielā 1c, Ragana, Krimuldas pag.

Sociālais darbinieks

Sandra Pikšēna

Tālr. 27787748

e-pasts: sandra.piksena@krimulda.lv

Pirmdienās 9.00-12.00       13.00 – 18.00

Ceturtdienās 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00

Emiļa Melngaiļa iela 2a, Lēdurga, Lēdurgas pag.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Asistenta pakalpojuma organizētāja

Tel. 27787748

e-pasts:

Pirmdienās 9.00-12.00       13.00 – 18.00

Ceturtdienās 9.00 – 13.00      14.00 – 18.00

Emiļa Melngaiļa iela 2a, Lēdurga, Lēdurgas pag.

Psiholoģe

Antra Logina

Tel. 27787748

e-pasts: antra.logina@krimulda.lv

Pēc pieraksta: Raganā, Inciemā un Lēdurgā

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālais dienests pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālās palīdzības pabalstu pieprasa tās pašvaldības Sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Vēršoties Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības nepieciešams:

 • uzrādīt personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība)
 • darbspējīgām personām jāreģistrējas  Nodarbinātības Valsts aģentūrā,  ja persona (vai ģimenes locekļi ir darbspējīgā vecumā) nav darba ņēmējs. 

Krimuldas novadā, izvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikti šādi pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā „GMI”);
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts bērnu ēdināšanai;
 • pabalsts skolas piederumu iegādei;
 • pabalsts aprūpei;
 • pabalsts veselības aprūpei.

Krimuldas novadā, neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikti šādi pabalstu veidi:

 • vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts audžuģimenei;
 • pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • pabalsts krīzes situācijā;
 • pabalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • pabalsts veselības uzlabošanai;
 • pabalsts jaundzimušā aprūpei;
 • apbedīšanas pabalsts.


*Pabalstu saņemšanas kārtību un apmēru nosaka Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.2  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” un Krimuldas novada domes 2010.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem“. 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Sociālo pakalpojumu veidus, pakalpojumu sniegšanas principus un saņemšanas kārtību Latvijā regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kas nosaka atbildības dalījumu iedzīvotāju nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem starp valsti un pašvaldībām. 

Dokumenti

Krimuldas novada domes 26.02.2010.  saistošie noteikumi Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem” skatīt...

Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.2  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” skatīt...

Krimuldas novada domes 28.02.2014.  saistošie noteikumi Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā.” skatīt...

Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” skatīt...

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” skatīt...

Ministru kabineta noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” skatīt...

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” skatīt...

Bērnu tiesību aizsardzības likums skatīt...

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums skatīt...

Pievienotie faili:

1,  2,  3 

 


<< Novembris 2022 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930